Showing 1–12 of 28 results

Show
Sort by
 • 001 日本鉑金對戒

  日本進口鉑金(PT900)對戒

  -女戒價格: NT 21,500 / 配鑽: 5顆共0.03克拉

  – 男戒價格: NT 23,800

  NT$45,300
 • 002 日本鉑金對戒

  日本進口鉑金(PT900)對戒 , 可分開購買

  女戒價格: NT 24,200

  男戒價格: NT 29,800

  NT$54,000
 • 003 日本鉑金對戒

  日本進口鉑金(PT900)對戒 , 可分開購買

  女戒價格: NT 23,800

  男戒 價格: NT 26,200

  NT$50,000
 • 004 日本鉑金對戒

  日本鉑金PT900對戒

  -女戒價格: NT 28,800 / 配鑽: 20顆共0.07克拉

  – 男戒價格: NT 26,200

  NT$55,000
 • 日本鉑金對戒

  日本進口鉑金(PT900)對戒, 可分開購買

  – 女戒價格: NT 31,200 / 配鑽: 15顆共0.10克拉

  – 男戒價格: NT 30,800

  NT$62,000
 • 日本鉑金對戒

  日本進口鉑金(PT900)對戒

  -女戒價格: NT 25,800 / 配鑽: 3顆共0.06克拉

  – 男戒價格: NT 28,800

  NT$54,600
 • 日本鉑金對戒

  日本進口鉑金(PT900)對戒

  -女戒價格: NT 28,800 / 配鑽: 5顆共0.05克拉

  – 男戒價格: NT 32,800

  NT$61,600
 • 日本鉑金對戒

  日本進口鉑金(PT900)對戒

  -女戒價格: NT 32,800 / 配鑽: 16顆共0.12克拉

  – 男戒價格: NT 29,800

  NT$62,600
 • 日本鉑金對戒

  日本進口鉑金(PT900)對戒

  -女戒價格: NT 36,800 / 配鑽: 13顆共0.14克拉

  – 男戒價格: NT 32,800

  NT$69,600
 • 日本鉑金對戒

  日本進口鉑金(PT900)對戒

  -女戒價格: NT 33,800 / 配鑽: 19顆共約0.11克拉

  – 男戒價格: NT 33,800

  NT$67,600
 • 日本鉑金對戒

  日本進口鉑金(PT900)對戒 

  女戒 : NT 32800

  男戒 : NT 29800

  NT$62,600
 • 日本鉑金對戒

  日本進口鉑金(PT900)對戒 

  女戒 : NT 24800

  男戒 : NT 29800

  NT$54,600